کارآفرینی اجتماعی چیست؟

کارآفرینی اجتماعی (Social Entrepreneurship) کارآفرینی ترجمه مصطلح ولی نادرست از لغت Entrepreneurship است که در این چند سال گذشته بسیار بجای اشتغال زایی به کار می رود و بهتر است به جای آن در ذهن خود از  “ارزش آفرینی“  استفاده کنیم.